klart.se

Gålrum, Alskog socken


Under ett och ett halvt årtusende (ca 1500 f. Kr. -Kr. f.) har döda begravts på denna plats.Här finns över 100 gravar, de flesta mycket låga och knappt synliga ovan mark.

Det stora röset Digerrojr (diger = stor) på östra sidan vägen är kanske äldst. Röset anlades under äldre bronsålder. Det är 30 meter i diameter och 4 meter högt. Röset är svårt skadat. Dess fot kantas av dubbla rader med stenar.

Inom området ligger rester efter 7 skeppssättningar, "seglande" i nord-sydlig riktning.

Nära parkeringsplatsen står en bildsten från 700-talet e. Kr. Den är flyttad hit. På framsidan syns mycket svaga spår av bl a ett skepp med rutat segel.

Text: Länsstyrelsen i Gotlandslän 

Tillbaka till Se